wstecz

Plastyka - grupa młodsza (9-12 lat)

nauczyciel: Tomasz Karcz

Rozwój zintegrowanej osobowości i kształcenie wizualno - plastycznej kultury dzieci. Formy aktywności plastycznej spełniające rolę osobliwego i atrakcyjnego instrumentu kształcąco - wychowawczego. Praca nad postawą otwartą i twórczą. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości plastycznej. Przybliżanie zasad dobrej kompozycji, podstawy nauki o barwach, rodzajach gam barwnych i ich zastosowaniu (zajęcia z malarstwa). Wykorzystywanie plastyki jako narzędzia umożliwiającego realizację formułowanych celów, poszerzającego wyobraźnię, intensyfikującego refleksję oraz sposoby widzenia. Rozbudzanie wiedzy o formie plastycznej - podstawowych problemach plastycznych takich jak: światło, barwa, linia, faktura, przestrzeń, ruch. Przybliżanie różnorodności postaw i kierunków w sztuce współczesnej i dawnej. Zapoznawanie dzieci z nowymi, nieznanymi im technikami plastycznymi. Wykorzystywanie w pracy różnorodnych materiałów takich jak: papier, drewno, metal, tekstylia, tworzywa sztuczne, glina, szkło oraz materiałów sypkich różnego pochodzenia (mąka, sól, kasza, otręby, piasek, trociny). Poznawanie różnorodnych technik rysunkowych i malarskich (techniki mieszane). Konstruowanie na płaszczyźnie i w przestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych materiałów; formy przestrzenne, relief, asamblaż, instalacja, rzeżba (formowanie w glinie, masie solnej, masie papierowej itp.). Podstawy grafiki warsztatowej i użytkowej, techniki graficzne odrębne takie jak monotypia, odbitki na cieście. Udział w życiu kulturalnym placówki i miasta: wystawach, konkursach. Akcje plastyczne, instalacje, działalność wystawiennicza w ramach Galerii "Pałac".

Zajęcia odbywają się w środę w godz. 15.00 - 17.20

Prowadzący: Tomasz Karcz