DZIAŁ ANIMACJI KULTURALNEJ

Zarówno cele jak i zadania Działu Animacji Kulturalnej wynikają i podporządkowane są celom i zadaniom placówki. Specyfika działalności Działu polega jednak nie na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, lecz na organizacji imprez, czyli działaniach organizacyjno-animacyjnych, takich jak: organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, seminariów, koncertów, wystaw, zawodów, turniejów, pokazów i tym podobnych. Wymienione przedsięwzięcia mają na celu uczyć, kształcić i wychowywać młodych uczestników.

Przedsięwzięcia DAK w głównej mierze mają  za zadanie:

 • kształtowanie świadomego odbioru i uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnorakich imprezach,
 • prezentację wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin (literackich, recytatorskich, teatralnych, plastycznych, muzycznych, sportowych) zespołowo i indywidualnie,

wspólną zabawę (podejmowanie działań integrujących dzieci i młodzież z różnych środowisk) i dbanie  o dobrą  atmosferę,

utrwalenie i systematyzację wiedzy szkolnej - przede wszystkim w konkursach sprawdzających wiedzę,

 • dotarcie do ucznia utalentowanego i szczególnie zdolnego oraz stworzenie szansy na zaprezentowanie swoich możliwości, umiejętności i potencjału,
 • oddziaływanie na młodego uczestnika w sferach: etycznej, społecznej, intelektualnej, zdrowotnej a także szeroko rozumiana praca wychowawcza.

W swych założeniach, organizowane imprezy mają wywierać pozytywny wpływ na młodego uczestnika i przekazywać wartości uniwersalne funkcjonujące we współczesnym świecie. Ukazywanie właściwych postaw moralnych jest najważniejszym punktem programu wychowawczego realizowanego w Dziale. Imprezy, w których udział biorą młodzi uczestnicy mają również uczyć szacunku dla własnej tradycji, historii i kultury narodowej, a także zachowania tożsamości rodzinnej, lokalnej, regionalnej, jak również uświadamiać wychowankom istotę samego uczestnictwa w rywalizacji, w której ważniejsze od zajętego w konkursie miejsca jest zdobywanie doświadczenia czy wspólna zabawa.

Podczas imprez istotną rolę pełni nauka tolerancji, zrozumienia i akceptacji wobec innych, współdziałanie w grupie, integrowanie się uczestników z różnych środowisk, jak również aktywne spędzenie czasu wolnego. Praca Działu Animacji Kulturalnej w konsekwencji polega także na przygotowywaniu wychowanków do twórczego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze, czego przykładem są konkursy wieloetapowe - wyłonionym zwycięzcom niejednokrotnie umożliwia się rywalizację w kolejnych etapach festiwali czy konkursów. Dzięki temu wychowanek stale podnosi swoje umiejętności i może zmierzyć się z uczestnikiem na jeszcze wyższym poziomie rywalizacji.

Oferta programowa i adresat działań

W ofercie Działu znaleźć można cykle konkursów, przeglądów, spektakli i imprez otwartych o różnorodnej tematyce: muzycznej, plastycznej, teatralnej, filmowej, humanistycznej, historycznej, popularnonaukowej, literackiej, rozrywkowej, sportowej, jak również przedsięwzięć interdyscyplinarnych. 
Działalność DAK opiera się o tworzony na każdy rok szkolny plan pracy, tzw. kalendarz imprez, w którym znajdują się zarówno imprezy sprawdzone i cieszące się dużym zainteresowaniem, jak i nowe, sukcesywnie wprowadzane, które rozszerzają ofertę programową Działu.

Zasięg organizowanych imprez jest zróżnicowany, różnorodni są także adresaci działań – od dzieci i młodzieży z Bydgoszczy i okolic, po młodych odbiorców kultury z regionu, Polski i zagranicy, od dzieci z dysfunkcjami po szczególnie uzdolnione. Podczas organizacji Dział współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi, ośrodkami pracy pozaszkolnej, instytucjami nauki i kultury, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, sponsorami, a także innymi jednostkami.

Pracownie DAK

 • W Dziale Animacji Kulturalnej funkcjonują następujące Pracownie:
 • Animacji Teatralnej,
 • Animacji Plastycznej,
 • Animacji Filmowej,
 • Animacji Muzycznej,
 • Imprez Edukacyjnych,
 • Imprez Rekreacyjnych,
 • Reklamy, Informacji i Promocji "Info Media" 
  - do zadań tej pracowni należy m.in. obsługa prasowa, realizacja wydawnictw reklamowo – promocyjnych placówki i obsługa stron internetowych Pałacu Młodzieży.
 • Wspierania Ucznia Zdolnego

Kadra

Bogata oferta programowa, której atrakcyjność potwierdza duża liczba jej uczestników, możliwa jest dzięki sprawnej działalności organizacyjnej zatrudnionych w Dziale animatorów kultury. Animator (łac. animare - ożywiać, tchnąć duszę), to wg definicji „osoba ożywiająca coś, dająca impuls do czegoś, wzbudzająca zainteresowanie czymś, będąca duszą jakiegoś przedsięwzięcia; inspirator”. W swej pracy, oprócz sprawności organizacyjnej musi posiadać również specyficzne zdolności i cechy osobowości: twórcze myślenie, pomysłowość, otwartość, odpowiedzialność, działanie z pasją. Przekłada się to nie tylko na przebieg organizowanej imprezy, ale także na wiele działań pośrednich - dobrą współpracę z mediami, instytucjami kulturalnymi, szkołami czy sponsorami. W Dziale Animacji funkcję animatorów pełnią nauczyciele – specjaliści o różnorodnym wykształceniu i kwalifikacjach; w zakresie filologii polskiej, historii, pedagogiki kulturalno-oświatowej, plastyki, pedagogiki alternatywnej, dziennikarstwa i wiedzy o kulturze. Osoby te stale podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności.

opracowała Dorota Tomaszewska

aktualizacja 12.01.2018   ©  Pałac Młodzieży